Prepravné služby


Stravovacie služby

Prepravné podmienky

Dopravca Gaslo Trans, s.r.o. obchodným menom značky Gaslo Trans,s.r.o. sa zaoberá osobnou prepravou medzi Slovenskom a štátmi EU. Našou prioritou je bezpečnosť cestujúcich, profesionalita, férový prístup k zákazníkom a zabezpečenie maximálneho možného komfortu cestovania. Práva a povinnosti dopravcu, ako aj práva a povinnosti cestujúcich sú uvedené v prepravnom poriadku spoločnosti, ktorý sa automaticky pri uzavretí zmluvy o preprave stáva súčasťou tejto zmluvy v zmysle Zákona č. 56/2012 Z.z. Podľa prepravného poriadku spoločnosti Gaslo Trans,s.r.o. majú cestujúci právo na prepravu: 1ks cestovnej batožiny do 20kg a 1ks príručnej batožiny. Rozmery príručnej batožiny nesmú byť väčšie ako 35x20x20cm a nesmie byť ťažšia ako 5 kg. Pri vopred nahlásenej druhej batožine (nie príručná batožina) sa cestujúcemu účtuje poplatok 5,- Eur. V prípade že cestujúci nenahlási na dispečing, že má batožinu naviac a prekročil povolený limit batožiny bude mu na mieste doúčtovaný poplatok za batožinu naviac 2,- Eur. Preprava viacerých kusov batožiny musí byť konzultovaná s dispečingom spoločnosti Gaslo Trans. Prepravný poriadok bol vypracovaný v súlade so zákonom č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave, zákonom č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník. Článok I. Úvodné ustanovenia 1. Zmluvou o preprave osôb, pre účely tohto prepravného poriadku, sa rozumie zmluvný vzťah na základe uzavretej zmluvy o preprave osôb podľa§ 760 až 764 Občianskeho zákonníka. 2. Tento prepravný poriadok upravuje prepravné podmienky dopravcu Gaslo Trans, s.r.o., potrebné na uzavretie prepravnej zmluvy v taxislužbe. 3. Objednávateľom pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba - nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt - fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského alebo obchodného registra, ktorý objednáva prepravu cestujúceho na základe uzatvorenej zmluvy o preprave osôb. 4. Dopravcom sa na účely tohto prepravného poriadku rozumie prevádzkovateľ osobnej cestnej dopravy - taxislužby, ktorá ho oprávňuje na poskytovanie prepravných služieb cestujúcim a ich batožiny a s tým súvisiace služby na základe zmluvy o preprave osôb. 5. Cestujúcim pre účely tohto prepravného poriadku sa rozumie fyzická osoba - nepodnikateľ, alebo podnikateľský subjekt - fyzická alebo právnická osoba, zapísaná do živnostenského alebo obchodného registra, ktorá uzatvorila zmluvu o preprave osôb. Článok II. Vozidlo taxislužby Vozidlom taxislužby môže byť len vozidlo, ktoré: 1. Je uvedené v koncesii a má v koncesii pridelené evidenčné číslo vozidla Taxislužby na mieste viditeľnom pre cestujúceho. 2. Je vybavené pevným alebo odnímateľným strešným svietidlom žltej farby s nápisom Taxi. 3. Má pevne zabudovaný funkčný taxameter spĺňajúci požiadavky na určené meradla, netýka sa to vozidiel taxislužby používaných na prepravu skupiny cestujúcich, ktorí zaplatili cestovné pred začatím prepravy, alebo na obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. 4. Je na predných ľavých a pravých dverách označené obchodným menom prevádzkovateľa taxislužby a telefónnym číslom dispečingu objednávkovej služby, ak ju prevádzkovateľ Taxislužby zriadil, inak telefónnym číslom vodiča alebo prepravcu. 5. Je poistené pre prípad vzniku zodpovednosti za škodu spôsobenú cestujúcemu na zdraví alebo na jeho majetku. 6. Umožňuje prepravu najmenej 50 kg cestovnej batožiny pri plnom obsadení v rámci celkovej hmotnosti vozidla alebo má batožinový priestor alebo úložný priestor s objemom najmenej 375 dm3. Článok III. Povinnosti dopravcu Všeobecné povinnosti dopravcu podľa zákona o cestnej doprave: 1. Prevádzkovať osobnú cestnú dopravu v taxislužbe podľa prepravného poriadku. 2. Označiť prevádzkované vozidlo svojim obchodným menom 3. V súlade so Zákonom o doprave č. 56/2012 Z.z. § 30 ods. 1 písm. e/ je dopravca Gaslo Trans s.r.o., poistený pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovaním osobnej cestnej dopravy v taxislužbe, ako aj zodpovednosť z činnosti osádok vozidiel cestujúcim a tretím osobám. 4. Prepravovať cestujúcich podľa platného cenníka taxislužby a vydať cestujúcemu, alebo objednávateľovi, faktúru prípadne potvrdenku o vykonanej preprave a zaplatení cestovného. Potvrdenia môžu byť po dohode s cestujúcimi vydané aj pred uskutočnením prepravy. Vozidlá taxislužby používané na prepravu skupiny cestujúcich, môžu vyberať cestovné aj pred začatím prepravy, alebona obvyklých miestach na pravidelnej trase prepravy. 5. Starať sa o bezpečnosť, pohodlie a pokojnú prepravu cestujúcich a o prepravu ich batožiny. 6. Zabezpečiť, aby v prevádzkovanom vozidle boli doklady o udelených povoleniach. 7. Zabezpečiť zverejnenie a sprístupnenie prepravného poriadku na svojom webovom sídle. Článok IV. Práva a povinnosti cestujúceho Cestujúci má právo: 1. Na bezpečnú a pohodlnú prepravu a na prepravu batožiny. 2. Požadovať od oprávnenej osoby dopravcu informácie týkajúce sa podmienok jeho prepravy, na zľavu z cestovného ak sa preukáže, že dopravca nedodržal svoje záväzky zo zmluvy o preprave osôb. Cestujúci je povinný: 1. Správať sa tak, aby nenarúšal bezpečnú, pokojnú a pohodlnú prepravu ostatných cestujúcich, nepoškodzoval a neznečisťoval vozidlo a zariadenia dopravcu slúžiace cestujúcim a neobťažoval ostatných cestujúcich a vodiča vozidla. 2. Uposlúchnuť pokyny vodiča vozidla, ktoré smerujú k zaisteniu bezpečnosti jeho a ostatných cestujúcich. 3. Zaplatiť cestovné podľa dohodnutej ceny. 4. Zaplatiť prípadné ďalšie úhrady za batožinu naviac, za poškodenie alebo za znečistenie vozidla. 5. Odmietnutie zaplatenia cestovného, prípadne ďalších úhrad za batožinu naviac, za poškodenie alebo za znečistenie vozidla, je vymáhateľné súdnou cestou. 6. Cestujúci musí mať so sebou platný občiansky preukaz a pri cestách do štátov kde sa to vyžaduje aj platný cestovný pas. Cestujúcim nie je dovolené: 1. Pískať, spievať, hlučne sa správať alebo púšťať reprodukovanú hudbu a reč. 2. Vyhadzovať zvozidla odpadky a iné predmety. 3. Fajčiť počas cesty vo vozidle. Článok V. Vylúčenie osôb z prepravy Článok XV. 9. Ochrana osobných údajov Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť Gaslo Trans s.r.o., Ulica Pieštanská cesta 590/3, 920 41 Leopoldov IČO 51953404 ,ktorá spracúva osobné údaje odosielateľa a príjemcu zásielky za podmienok uvedených nižšie. Spracúvanie osobných údajov na jednotlivé účely: a. objednávky na prepravu, zmluvy o preprave Spoločnosť Gaslo Trans, s.r.o. spracúva nasledovné osobné údaje v oblasti prepravy zásielok odosielateľa a príjemcu zásielky v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefónne číslo, e-mailová adresa. Právnym základom spracúvania osobných údajov je -článok 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len "Nariadenie GDPR") .Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gaslo Trans, s.r.o. je nevyhnutné na plnenie objednávky , zmluvy o preprave. Osobné údaje sú spracúvané počas obdobia plnenia objednávky , zmluvy o preprave a počas plynutia reklamačnej doby na vykonanú prepravu. b. plnenie zákonných povinností spoločnosti Gaslo Trans, s.r.o. Spoločnosť Gaslo Trans, s.r.o. spracúva osobné údaje odosielateľa a príjemcu, na účely plnenia zákonných povinností spoločnosti Gaslo Trans, s.r.o.. Právnym základom spracúvania je článok 6 ods. 1 písm. c) Nariadenia GDPR (napr. zákon o účtovníctve, zákon o dani z pridanej hodnoty, zákon o dani z príjmov, zákon o ochrane spotrebiteľa, zákon o archívoch a registratúrach). Spracúvanie osobných údajov spoločnosťou Gaslo Trans, s.r.o. je nevyhnutné na účely plnenia zákonných povinností spoločnosťou Gaslo Trans, s.r.o . Osobné údaje sú spracúvané počas doby vyžadovanej príslušným právnym predpisom. Práva dotknutej osoby Dotknutá osoba má právo podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, ak sa domnieva, že je Gaslo Trans dotknutá na svojich právach ustanovených Nariadením GDPR alebo príslušnými právnymi predpismi. Dotknutá osoba má voči prevádzkovateľovi právo požadovať prístup k osobným údajom, na opravu osobných údajov, na vymazanie osobných údajov, na obmedzenie spracúvania osobných údajov, právo na prenosnosť osobných údajov a právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov. Tieto práva si dotknutá osoba môže uplatniť kontaktovaním spoločno sti Gaslo Trans, s.r.o : písomne zaslaním listu na adresu sídla spoločnosti Príslušným právnym predpisom je najmä Nariadenie GDPR, aplikovateľný zákon o ochrane osobných údajov v účinnom znení a ostatné aplikovateľné všeobecne záväzné právne predpisy Záverečné ustanovenie Prepravný poriadok bol spracovaný v súlade so Zákonom č.56/2012 Z.z. O cestnej doprave, Zákonom č.8/2009 Z. z. O cestnej premávke, Zákonom č. 40/1964 Zb. Občianskeho Zákonníka. Účinnosť nadobúda dňom zverejnenia a sprístupnenia na webovom sídle. 


Prípadné námietky zašlite na našu mailovú adresu gaslo.trans@gmail.com

V Leopoldove 01.05.2019 Gaslo Trans, s.r.o.